Reisevilkår

Globe Travel Reisevilk√•r bygger p√• Alminnelige vilk√•r for Pakkereiser som er utarbeidet av Den norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilk√•rene gj√łres gjeldende for pakke-reiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, ¬ß 2-1, dvs. at reisen inneholder minst to av f√łlgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen v√¶re p√• forh√•nd tilrettelagt, solgt eller markedsf√łrt til en samlet pris og ha en varighet p√• over 24 timer eller inkludere en overnatting. Vilk√•rene er utformet i.hh.t. Lov om Pakkereiser (¬ęPakkereiseloven¬Ľ) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven (¬ęForskriftene¬Ľ), og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilk√•rene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Vilk√•rene regulerer forholdet mellom reisearrang√łr, Globe Travel og kunde. Alle reisene arrangeres av Globetrotter Tour Production AS i Oslo.

1. Avtalens inngåelse
Avtalen mellom partene ansees inngått ved kundens betaling av det avtalefestede depositum. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Er betaling ikke skjedd 6 virkedager etter forfallsdato, er Globe Travel ikke bundet av avtalen.

2. Hva som omfattes av avtalen
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremg√•r av bestilling, bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i f√łlge avtale mellom partene. For√łvrig omfatter avtalen ogs√• Globe Travel eventuelle individuelle betingelser.
Videre er opplysninger Globe Travel har gitt i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de m√• antas √• v√¶re uten betydning for kundens kj√łp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret p√• en tydelig m√•te f√łr avtaleinng√•elsen. Globe Travel skal i informasjonsmateriellet gj√łre oppmerksom p√• muligheten for at opplysningene kan bli endret f√łr avtale inng√•s.
Tilslutningsreise inng√•r kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsf√łrt som en integrert del av pakkereisen, eller den p√• tydelig m√•te er inkludert i avtalen med kunden. Avtalen omfatter ogs√• eventuelle tilleggsytelser til pakkereisen partene er blitt enige om.
Tilbud kunden m√•tte gj√łre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i dens pris, ansees ikke som en del av pakkereisen.

3. Reisens pris og betalingsvilkår
3.1. Prisen
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter m√•tte legge p√• de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de s√¶r√łnsker kunden m√•tte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser Globe Travel har samtykket lagt inn i pakkereisen.
Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten.
Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen.
Prisen som er avtalt vil bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom avtale-inngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner, eller ved en devaluering/ revaluering av den norske kronen, samt valutaendringer.
Varselet om pris√łkning m√• v√¶re meddelt kunden senest den 20. dagen f√łr avreise for at krav om pris√łkning skal v√¶re gyldig. Kunden kan p√• sin side ikke p√•berope seg prisjustering i sin fav√łr grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager f√łr avreise.
En pris√łkning p√• mer enn 10% av den avtalte kj√łpesum gir kunden rett til √• g√• fra avtalen uten kostnader for seg.
Varselet om pris√łkning etter ovenst√•ende bestemmelser, skal Globe Travel sette en rimelig frist for kundens rett til √• heve kj√łpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre dager.

3.2. Betalingsvilkår
Depositumet skal ikke overstige kr 1.000,- unntatt der Globe Travel kan dokumentere spesielle √łkonomiske forpliktelser f√łr reisen starter. I slike unntakstilfeller kan depositumet √łkes med dette dokumenterte bel√łpet. Depositumet skal betales p√• den m√•te som avtales og innen den frist som er satt. Ved annet enn kontantbetaling skal fristen ikke settes kortere enn 6 dager, med mindre s√¶rlige grunner tilsier det. Er det ikke satt noen frist, skal depositumet innbetales senest 6 virkedager etter bestilling.
Restbel√łpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager f√łr avreise. Der reisens varighet, eller andre dokumenterbare og spesielle omstendigheter gj√łr det rimelig, kan likevel tidligere forfallsdato settes.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Globe Travel eller reisebyr√•et skal tilby kunden en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til √• kreve seg l√łst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans n√¶rmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se n√¶rmere bestemmelser om dette i pkt. 5.3. Reisforsikring for tap/skade p√• reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom kan tegnes hos Globe Travel eller reisebyr√•et. Dersom slik reiseforsikring ikke tegnes, er det n√łdvendig √• medbringe Trygdemyndighete-nes skjema E111. Dersom avtalen om kj√łp inng√•s kort tid f√łr avreise, skal informasjonen etter foreg√•ende ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

4.2. Innreisebestemmelser
Globe Travel/reisebyr√•et skal senest ved bestilling av reisen underrette kundenhvilke visumkrav det/de √łnskede reisem√•l har for borgere fra EU/E√ėS-landene, og at den reisende m√• gi Globe Travel/reisebyr√•et de n√łdvendige opplysninger om sine egne passforhold s√• snart som mulig, slik at opplysningene kan gis f√łr avtalen er bindende, jfr. pkt 1. Dette budskapet skal inntas p√• bestillingsbekreftelsen p√• en klar og i√łynefallende m√•te. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner f√łrst sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/E√ėS-omr√•det, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de n√łdvendige opplysninger dersom Globe Travel/reisebyr√•et ikke selv er istand til √• innhente slike.

4.3. Helseopplysninger
Kunden skal f√łr avtalen inng√•s, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reise og oppholdet.

4.4. Andre forhold
Globetrotter har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet. Se kontaktadresse under pkt 16. Reisebyr√•et hvor pakkereisen eventuelt er kj√łpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot Globe Travel. Unntatt er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen
5.1. Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til √• avbestille pakkereisen, og f√• refundert de innbetalte bel√łp, dersom det p√• reisem√•let eller i umiddelbar n√¶rhet av dette de siste 14 dagene f√łr pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som m√• likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til √• anta at forholdene ogs√• vil gj√łre seg gjeldende n√•r pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal ogs√• gjelde dersom begivenhetene inntrer p√• eller langs reiseruten, og de inneb√¶rer en reell risiko for kunden. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kj√łpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag
Det henvises til side 2-3 i vår prisliste for Globetrotters avbestillingsregler.
Dersom kundens bestilling omfatter flere personer, og den avtalte totalpris bygger p√• rabatter eller avslag knyttet til antall deltakere, vil grunnlaget for slik rabatt eller avslag falle bort dersom noen i reisef√łlget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling skal Globe Travel refundere differansen mellom den avtalte/innbetalte pris og den pris som refererer seg til det nye deltakerantallet.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse
Har kunden akseptert avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av Globe Travel standard betingelser, har kunden rett til √• kreve seg l√łst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilk√•rene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter √• underrette Globe Travel om avbestillingen s√• snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Ved bruk av legeerkl√¶ring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, b√łr denne utferdiges p√• det skjema DNR og Den norske l√¶geforening har utarbeidet, dersom kunden har f√•tt utlevert slikt skjema av Globe Travel.
Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller s√łsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller d√łd. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville v√¶re urimelig √• kreve at kunden da gjennomf√łrer reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisef√łlge, jfr foranst√•ende, og som medf√łrer at det ikke er rimelig √• kreve at kunden gjennomf√łrer reisen. Slike hendelser kan v√¶re brann- eller vannskade p√• fast eiendom, e.l.
Retten etter foreg√•ende punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som f√łrer til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.
Kunden plikter å gi Globe Travel eller reisebyrået beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er blitt kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.
Har kunden akseptert Globe Travel egen avbestillingsbeskyttelse, skal Globe Travel ved avbestilling i.hh.t. ovenst√•ende bestemmelser, refundere det innbetalte bel√łp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold s√• snart n√łdvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et administrasjonsgebyr som ikke m√• overstige kr 250,-. Billetter til teater, musicals, opera, fotball o.l. omfattes ikke av avbestillingsbeskyttelsen og refunderes ikke uansett avbestillingsgrunn.
Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert p√• det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i f√łlget kunne medf√łre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke p√•f√łre de gjenv√¶rende deltagere en pris√łkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.
Globe Travel har rett til √• overf√łre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenv√¶rende gruppens st√łrrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husv√¶re. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gj√łr at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen
Dette punktet i de generelle reisevilkår er ikke relevant for reiser med rutefly.

5.5. Endring av bestillingen
Det henvises til side 2-3 i vår prisliste for spesielle betingelser.

6. Globe Travel rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt
6.1. For få tilmeldte
Globe Travel kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilk√•r for √• avvikle reisen. Fristen m√• ikke settes kortere enn 30 dager og skal uansett v√¶re like lang som den frist Globe Travel har satt for kundens rett til avbestilling av reisen mot et administrasjonsgebyr. For reiser av spesielt kort eller lang varighet, eller av spesiell karakter, kan likevel andre frister settes, jfr pkt. 5.2., men fristen for Globe Travel kanselleringsrett og kundens avbestillingsrett skal uansett v√¶re like lange. Frister som avviker fra normalfristen p√• 20 dager skal v√¶re blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilk√•rene for √• kunne p√•beropes av Globe Travel. Skriftlig varsel om slik kansellering m√• v√¶re kommet frem til kunden senest ved fristens utl√łp. Globe Travel plikter √• gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt s√• snart som mulig.

6.2. Hindring utenfor Globe Travel kontroll
Globe Travel kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgj√łre at den ikke kan gjennomf√łres som f√łlge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes √• ha tatt i betraktning da avtalen ble inng√•tt, og som verken Globe Travel selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unng√• eller avverge f√łlgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene v√¶re krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som m√• likestilles med de foran nevnte.
Kanselleres en reise f√łr den starter pga. hindringer utenfor Globe Travel kontroll, plikter han √• refundere kunden alle innbetalte bel√łp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til √• delta i en annen pakkereise dersom Globe Travel kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.
Etter de samme vilk√•r som nevnt i 1. ledd, vil ikke Globe Travel ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull som f√łlge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er p√•begynt. Dersom reisen forkortes ved at Globe Travel eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav p√• et forholdsmessig prisavslag. Globe Travel plikter i den grad det er mulig √• eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. M√• reisen avbrytes, plikter Globe Travel√• frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Dersom Globe Travel unnlater dette, og kunden m√• bes√łrge hjemreisen selv, er Globe Travel ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden p√•drar seg som en f√łlge av dette.

6.3.Globe Travel rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Globe Travel kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.
Globe Travel plikter √• underrette kunden skriftlig s√• snart som mulig dersom han √łnsker √• endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Globe Travel skal samtidig opplyse kunden om hans rett til √• heve kj√łpet dersom endringene medf√łrer at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller √• kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke p√•beropt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til √• heve kj√łpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter f√łrer til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden √• gi beskjed s√• snart som mulig og innen rimelig tid.

7. Partenes plikter
7.1. Globe Travel/reisebyråets plikter
Globe Travel skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr pkt. 2. Gj√łr uforutsette omstendigheter det likevel n√łdvendig med endringer i reisen, skal Globe Travel i rimelig utstrekning s√łrge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Globe Travel/reisebyr√•et skal snarest mulig opplyse om forhold han forst√•r, eller b√łr forst√•, har betydning for den reisende. Han m√• i denne sammenheng stille kunden de sp√łrsm√•lene som er n√łdvendige for √• oppfylle opplysningsplikten.
P√•peker den reisende mangler ved reisen, plikter Globe Travel √• gj√łre det som innen rimelighetens grenser er mulig for √• rette p√• mangelen s√• snart som mulig.

7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir Globe Travel rett til å annullere bestillingen.
Kunden plikter √• gi reisebyr√• eller Globe Travel relevant informasjon som han forst√•r eller b√łr forst√• har vesentlig betydning f√łr gjennomf√łringen av pakkereisen. Kunden plikter videre √• sette seg inn i disse alminnelige vilk√•r eller de betingelser Globe Travel har tatt inn i sin katalog eller p√• annen m√•te gjort kjent, samt √• rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremg√•r av disse vilk√•rs pkt. 9.
Kunden plikter √• ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som m√•tte v√¶re n√łdvendige for reisen. Den reisende plikter selv √• fremskaffe slike dokumenter som m√•tte v√¶re n√łdvendige for den enkelte reise, og han plikter selv √• tegne de forsikringer han m√•tte f√łle n√łdvendige. Globe Travel har rett til √• avvise en reisende dersom de n√łdvendige dokumenter ikke er medbragt.
Kunden plikter videre √• rette seg etter Globe Travel egne bestemmelser slik de er presentert ham f√łr avtaleinng√•else, hotellers og andre delleverand√łrers ordensreglement, samt √• rette seg etter transport√łrens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger Globe Travel gir om fremm√łtetid, fremm√łtested etc. under reisen, samt de p√•legg frakt√łrer eller transportansvarlig m√•tte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.
Den enkelte deltager p√• reisen m√• ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for Globe Travel. Globe Travel har rett til √• avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppf√łrsel eller tilstand gj√łr det √•penbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.
Grovt brudd p√• disse bestemmelser etter at forholdet er p√•talt, gir Globe Travel rett til √• nekte vedkommende reisende videre deltagelse p√• reisen. Globe Travel har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedr√łrende den del av reisen som ikke blir benyttet.
Den reisende plikter √• overholde Globe Travel eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter p√• rutefly. Gj√łres ikke dette, kan de reserverte seter ikke p√•regnes benyttet. Videre plikter den reisende selv √• holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden.
Kunden kan gj√łres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som p√•f√łres Globe Travel ved grovt brudd p√• ovenst√•ende bestemmelser.
Den som bestiller en pakkereise p√• vegne av andre, plikter √• forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan f√łlge det reglement Globe Travel har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de p√•meldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

8. Mangler
8.1. Mangler f√łr avreise
Kunden kan heve avtalen f√łr pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilk√•rene endres, og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforh√łyelse p√• mer enn 10% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi Globe Travel beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre s√¶rlige grunner tilsier det, b√łr slik melding v√¶re gitt innen tre dager.
Kunden har da rett til full refusjon av det innbetalte bel√łp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakke-reiselovens ¬ß 5-3.
Alternativt har han rett til √• delta i en annen pakkereise derom Globe Travel eller reisebyr√•et kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens ¬ß 5-3. Er reisen billigere, skal Globe Travel tilbakef√łre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foreg√•ende setning.
Dersom kunden, til tross for sin rett til √• heve kj√łpet som f√łlge av mangler, √łnsker √• benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en pris√łkning p√• mer enn 10%, er da kundens valg √• enten heve kj√łpet, eller √• delta p√• reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen er mangelfull n√•r den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold p√• hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller av det slag kunden m√• regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Globe Travel verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herred√łmme over.
Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt. 9 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:
Kunden kan kreve at Globe Travel avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når Globe Travel ikke har vært i stand til dette.

c) Heving:
Har pakkereisen vesentlige mangler og form√•let med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de bel√łp som er betalt i.hh.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav p√• vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet p√•, dersom pakkereisen inneholder transportelement.

d) Erstatning:
Kunden har rett til erstatning for p√•f√łrt tap eller utgifter som m√•tte f√łlge av mangelen i.hh.t. reglene i Pakkereiselovens ¬ß 6-4. Han kan ogs√• kreve erstatning for ikke-√łkonomisk tap (¬ęgodtgj√łrelse¬Ľ) dersom mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe.
Der mangler oppst√•r i forbindelse med transport, g√•r eventuelle erstatningsregler i transportrettslig s√¶rlovgivning foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos Globe Travel eller direkte fra transport√łren. Uansett om Globe Travel er erstatningspliktig i.hh.t. det ovenst√•ende, plikter den reisende √• begrense tapet s√• godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen fors√łmmelse eller forhold.
F√łlgende forhold ansees normalt ikke som mangel etter bestemmelsene i dette punkt:

I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomf√łringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.

II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av Globe Travel, som f.eks. annen byggestandard p√• destinasjonen eller andre destinasjonsbetingende forhold, dersom forholdene kunden klager p√• m√• ansees √• v√¶re ¬ęvanlige¬Ľ p√• destinasjonen.

III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold Globe Travel ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

IV. Forhold den reisende m√• regne med kan oppst√• fra tid til annen, og som ligger utenfor Globe Travel kontroll, eller som avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga. overbooking, skal ikke betraktes som ¬ęp√•regnelige avvik¬Ľ.

V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, n√•r oppholdet p√• reisem√•let ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 d√łgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 d√łgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 d√łgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs-/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle v√¶rforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold Globe Travel eller transport√łren ikke kan ha innvirkning p√•, fordobles de foran angitte frister.

VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Reklamasjonsfrister
Den reisende plikter √• gi arrang√łren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8a) – d). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, m√• kunden s√• vidt mulig reklamere p√• stedet. Uansett m√• klage v√¶re fremsatt til Globe Travel senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre s√¶rlige grunner gj√łr det rimelig √• forlenge klagefristen.

10. Tvistebehandling
Ved reklamasjon skal den reisende gj√łres oppmerksom p√• klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir im√łtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser eller annet tvistel√łsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

11. Ikrafttredelse
Disse Alminnelige vilk√•r for Pakkereiser gjelder fra 1.10 1997 og avl√łser fra samme dato tilsvarende vilk√•r fra 1.10 1990.

12. Begrenset ansvar
Der hvor transporten går med transportmidler som etter spesial-lovgivning har begrenset ansvar for skade/tap er også Globe Travel ansvar begrenset tilsvarende.

13. Pakkereiselovens omfang
Kunde som bruker den innkj√łpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke p√•berope seg de rettigheter han eller hun m√•tte ha etter Lov om Pakkereiser av 1.10 1997.

Comments are closed.